22/07/2024

DEKRET O UTWORZENIU KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ

Dekret w sprawie erekcji Kolegiackiej Kapituły Kołobrzeskiej

S T E F A N
ŚWIĘTEGO RZYMSKIEGO KOŚCIOŁA PRESBYTER KARDYNAŁ WYSZYŃSKI Z MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I ŚWIĘTEJ STOLICY APOSTOLSKIEJ ŁASKI, ARCYBISKUP GNIEŹNIEŃSKI I WARSZAWSKI, METROPOLITA, URODZONY LEGAT, PRYMAS POLSKI

EREKCJA KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ W KOŁOBRZEGU

Ponieważ w Kołobrzegu po misji św. Ottona z Bambergu już w dwunastym wieku została utworzona Kapituła Kolegiacka, którą zniesiono bezprawnie w wieku szesnastym, Biskup diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, wskrzeszonej przez Papieża Pawła VI w roku 1972, zwrócił się do Nas z prośbą, aby dokonać wznowienia wyżej wymienionej starodawnej Kapituły, szło bowiem o nadanie nowego wyglądu historycznej tradycji, jak też i o dobro wymienionego wyżej okręgu kościelnego, wyrażając się między innymi we włączeniu w jednolitą działalność duszpasterską.
My przeto, po rozważeniu przedłożonych racji, na mocy najspecjalniejszych uprawnień, udzielonych nam przez Świętą Stolicę Apostolską, działając na większą chwałę Bożą i dla pomnożenia czci Błogosławionej Maryi Panny – Matki Kościoła, niniejszym pismem na nowo przywracamy do istnienia czyli erygujemy K A P I T U Ł Ę   K O L E G I A C K Ą   we wspomnianym kościele konkatedralnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we wspominanym mieście Kołobrzegu, a także nadajemy moc przedłożonym nam Statutom Kapituły i uznajemy je za ważne oraz wyrażamy zgodę na jej odznakę (dystynktorium) i strój, z zachowaniem wszystkich pozostałych postanowień prawnych, które należy zachować.

Udzielono w Warszawie, w święto Bł. Władysława z Gielniowa, t.j. dnia 25 września R. P . 1979.

† Stefan Kardynał Wyszyński
Prymas Polski