22/07/2024

Historia

Kalendarium dZieJÓW

1000

staraniem bolesława chrobrego w kołobrzegu założone zostało biskupstwo a pierwszym biskupem został reinbern z Frankonii.

1124–1125

święty otton z bambergu odwiedza stary kołobrzeg (dziś jest to wieś budzistowo) i wznosi kościół pw. najświętszej Maryi Panny. w latach następnych na miejscu dawnej, zostaje zbudowana świąty- nia murowana, która staje się siedzibą kapituły jako kolegiata.

1222

księżna Mirosława, wdowa po księciu pomorskim bogusławie ii, ufun- dowała i nadała klasztorowi benedyktynów w Mogilnie kościół św. jana chrzciciela i św. jana ewangelisty. świątynia została ulokowana na skraju północnego podgrodzia starego Miasta (obecne budzistowo).

1248

książę barnim i odstąpił biskupowi kamieńskiemu wilhelmowi i w zamian za ziemię stargardzką swoją część ziemi kołobrzeskiej. zatwierdzono nadanie benedyktynom z Mogilna kościoła świętych janów.

1255

założenie nowego kołobrzegu na prawie lubeckim, rozpoczęcie bu- dowy nowego kościoła pw. św. Mikołaja.

1360

wzmianka źródłowa o tym, że kościół św. janów znajduje się w szczerym polu, „in campis”. świadczy to o zaniku i margina- lizacji pozycji starego Miasta na rzecz prężnie rozwijającego się lokacyjnego kołobrzegu.

Koniec XV W.

budowa wieży północnej – blok wie- żowy przykryto trzema hełmami; ok. 1450 r. wystawiono lektorium.

Ogólny widok polichromii na sklepieniu 1531 nawy głównej z około 1400 roku

1300–1321

zbudowano trzynawową halę, blok wie- żowy do pierwszego gzymsu i wieżę po- łudniową.

1322–1331

budowa prezbiterium

1333

biskup kamieński Fryderyk von eickstedt odebrał klasztorowi benedyk- tynów z Mogilna patronat nad kościołem, włączając go do dóbr biskupich.

2. poł. XiV W.

Świecznik siedmioramienny z 1327 roku, odlany przez Jana Apegentera

odprawione zostaje pierwsze nabożeństwo protestanckie, a kolegia- ta staje się kościołem ewangelickim.

1538

umiera burmistrz kołobrzeski Herman Freter. epitafium jego umieszczone zostaje w kolegiacie.

1557

kołobrzeg stał się siedzibą superintendentury. Pierwszym superin- tendentem był dr Venediger.

1561

wnętrze kolegiaty zostało urządzone w duchu protestanckim – wprowadzono dodatkowe ławki, likwidowano liczne ołtarze, później zatynkowano też część polichromii.
Prawdopodobnie z tą datą wiąże się budowa empory północnej, która wbudowana zostaje w w ścianę zewnętrzną północnej nawy skrajnej

1587

zmarł Faustinus knigge, którego epitafium umieszczono w kolegia- cie. Forma dzieła zadecydowała o tym, że przez pewien czas było używane jako ołtarz. obecnie znajduje się w kościele mariackim w białogardzie.

XVii W.

rozpoczęła się długotrwała walka o utrzymanie dobrego stanu budow- li (trwała ona zasadniczo od końca XVi do początku XViii wieku).

1613

zmarł georg von braunschweig, którego epitafium umieszczono w kolegiacie. obiekt obecnie zaginiony.

budowa kaplic bocznych, które następnie przekształcono w nawy skrajne. Pięcionawową budowlę przykryto dwuspadowym dachem.