22/04/2024

STATUTY KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ

I. CEL, SKŁAD I NORMY DZIAŁANIA KAPITUŁY

1. Dla pełniejszego wyrażenia na zewnątrz chwały Bożej i dla dobra Kościoła – dla ściślejszego powiązania historycznej przeszłości Kołobrzegu, który już w 1000 roku był siedzibą polskiego biskupstwa, a potem od XIII w. kapituły kolegiackiej, zniszczonej w czasach rozbicia jedności kościelnej – z powstałą w roku 1972 – dzięki śmiałym decyzjom Ojca Świętego Pawła VI, oraz wysiłkom Episkopatu Polski pod przewodnictwem Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, diecezją koszalińsko-kołobrzeską – powołuje się do życia Kapitułę kolegiacką przy kościele konkatedralnym p.w. Wniebowzięcia Matki Najświętszej w Kołobrzegu.

2. Kapituła zawiera w swoim składzie 3 godności, mianowicie: prepozyta, kustosza i promotora, 9 kanoników gremialnych i do 12 honorowych. Dobierani są oni przez Biskupa diecezji spośród czynnie i skutecznie zaangażowanych w różnych dziedzinach życia kościelnego kapłanów, będących przynajmniej po srebrnym jubileuszu świeceń, którzy wzorowym sposobem swego życia i spełnienia posługiwania duszpasterskiego względnie innych odpowiedzialnych czynności w diecezji mogą stanowić wzorce dla Duchowieństwa.

3. Normy działania Kapituły określa Prawo Kościoła Powszechnego, w szczególności kanony 391-422 KPK, wprowadzające w życie w duchu posoborowym, właściwe dyspozycje dzieła dokonywującej się kodyfikacji prawodawstwa kościelnego i postanowienia tych statutów oraz szczegółowe zadania, które za aprobatą Biskupa wyłonią w przyszłości.

II. ZADANIA KAPITUŁY I WYNIKŁE STĄD OBOWIĄZKI

a) Ogólne

4. Dla odpowiedzenia pozycji Kapituły w diecezji wszyscy jej członkowie będą się czuli w szczególny sposób zobowiązani do jak najpełniejszej realizacji typu kapłańskiego życia w duchu aktualnych wskazań Kościoła. Chętnie dzielić będą ze współbraćmi w kapłaństwie zarówno swoje przemyślenia, jak też trud służenia wiernym, dbać będą usilnie o to, aby wokół nich panowała atmosfera wewnętrznej wierności Ojcu Świętemu i jedności z hierarchią Kościoła w Polsce.

b) Obowiązki szczegółowe

5. Ze względu na swoją siedzibę i zarazem sytuację diecezji głównym czynnikiem, charakteryzującym w szczególny sposób zewnętrzną działalność Kapituły, będzie troska o konkatedrę, jedną z najpiękniejszych świątyń diecezji, o jej ukształtowanie wewnętrzne i wystrój, jak również z zadań duszpasterskich, troska o należyty poziom duszpasterstwa turystycznego, szczególnie w pasie przymorskim, jak też i apostolstwo ludzi morza. W związku z tym otwiera się przed nią rozległe pole gromadzenia i porządkowania inicjatyw w tym kierunku, szeroka akcja uświadamiająca wagę problemu wśród Duchowieństwa i wiernych, zbieranie i selekcjonowanie kontaktów z osobami kompetentnymi, i wiele innych pomysłów.
Całkiem szczególnym obowiązkiem Kapituły jest uświetnienie obecnością uroczystości Św. Maksymiliana Kolbego, drugiego Patrona diecezji, dnia 14. sierpnia – co roku obchodzonej w konkatedrze kołobrzeskiej.

6. Bazę materialną Kapituły stanowią te kwoty ze stypendiów mszalnych Mszy św. binowanych i dalszych, które przypadają Kurii Biskupiej z konkatedry w Kołobrzegu, jak też ustalone przez samą Kapitułę roczne świadczenie materialne jej członków, np. w wysokości 1 stypendium mszalnego miesięcznie. Kasowość Kapituły prowadzi Kuria Biskupia.

7. Podział Czynności Zarządu Kapituły jest następujący:
P r e p o z y t   kieruje życiem i działalnością Kapituły, zwołuje zebrania i przygotowuje ich przebieg, wspólnie z pozostałymi członkami Zarządu ustala zadania do wykonania, akceptuje wydatki, składa corocznie Biskupowi krótkie sprawozdanie pisemne.
K u s t o s z    zawiaduje archiwum i mieniem Kapituły i jest zań odpowiedzialny, prowadzi księgi protokołów zebrań i kronikę, dba o miejsce spotkań, opiekuje się dystynktoriami kanonickimi. W razie śmierci członka Kapituły zatroszczy się o sporządzenie jego obszerniejszego życiorysu, którego jeden egzemplarz złoży w archiwum kapitulnym, a drugi złoży w Kurii Biskupiej.
P r o m o t o r   w duchu przyjętych założeń programowych wprowadza w życie zewnętrzne zadania Kapituły, inicjuje odpowiednie akcje, włącza je w różne przejawy życia diecezji, jest spiritus movens we wszystkich sprawach, w których działalność Kapituły mogłaby się okazać pożyteczna.
8. Członkowie Kapituły starają się usilnie o to, aby towarzyszyć każdemu ze swego grona zarówno w kluczowych jego sytuacjach życiowych, udział w pogrzebie każdego z nich.

III. PRAWA KANONIKÓW KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ

a) Duchowe

9. Wszyscy członkowie Kapituły, tak gremialni, jak honorowi, korzystają z zasobu duchowych zasług, zyskanych dzięki łasce Bożej za wierne spełnienie przez nią postulatów statutowych i innych zbożnych dzieł, przez nią podejmowanych.

10. Wszystkim Kanonikom Kapituły przysługują z tytułu przynależności do niej uprawnienia do tytułów, precendencji i innych honorów, określonych w ogólnym Prawie Kościelnym i zwyczajach Kościoła w Polsce.

b) Zewnętrzne

11. Członkowie Kapituły, zarówno gremialni, jak i honorowi, noszą specjalny strój i odznakę (dystynktorium), które stanowi własność diecezji. Wygląd ich określa załącznik.

12. Kanonicy gremialni biorą udział we wszystkich przejawach życia Kapituły, honorowi zaś są zobowiązani jedynie do dorocznego udziału w święcie 14. sierpnia oraz podczas wizytowania konkatedry przez Biskupa, o zebraniach zaś zwyczajnych mają być zawiadomieni i jak najszybciej zgłosić swój ewentualny udział w nich. Głos ich w sprawach poddanych do głosowania, uznaje się jedynie za doradczy.

IV. NABYCIE PRAW CZŁONKOWSKICH I ICH EWENTALNA UTRATA

13. Wszystkich członków Kapituły mianuje swobodnie Biskup diecezji, zasięgając w tym rady Kapituły Katedralnej oraz Zarządu Kapituły Kolegiackiej.

14. Utrata przynależności do Kapituły Kolegiackiej może nastąpić drogą dekretu Biskupa w następstwie gorszącego życia jej członka, współpracy z czynnikami antykościelnymi, u kanoników gremialnych zaś przez 3-letni brak udziału, bez usprawiedliwienia, w pracach Kapituły.

V. FORMY DZIAŁALNOŚCI KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ

15. Kapituła zbiera się na zebrania zwyczajne raz w roku w ustalonych na stałe terminach i miejscach. Zebranie obejmuje 3 części, mianowicie: modlitewną w chórze, urzędowo-informacyjną oraz przedmiotową.

Część modlitewna
Msza św. ewentualnie koncelebrowana, poprzedzona odpowiednią cząstką Liturgii Godzin i homilia. Odprawiają Msze św., przewodniczą Liturgii Godzin i głoszą homilię kolejno poszczególni kanonicy gremialni. Intencja: za żyjących i zmarłych kapłanów naszej diecezji. Obowiązuje strój chórowy.

Część urzędowo-informacyjna
Według poprzednio podanego porządku są roztrząsane sprawy idące po linii prac Kapituły; w razie potrzeby głosowania, stosuje się reguły ogólne Prawa Kanonicznego (kan. 160-178 KPK).

Część przedmiotowa
Referat z dyskusją, idący po linii zadań Kapituły. Na tę część może być zaproszone szersze grono Duchowieństwa.

16. W święcie 14. sierpnia oraz w powitaniu Biskupa w konkatedrze (podczas wizytacji kanonicznej) jak również w innych wystąpieniach liturgicznych na terenie diecezji uczestniczą wszyscy członkowie Kapituły, zarówno gremialni, jak honorowi, w przysługującym im pełnym stroju chórowym.

Załącznik

STRÓJ KOŁOBRZESKIEJ KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ
A. Sutanna czarna z obrzeżeniami fioletowymi, pas fioletowy bez frędzli – mozeta czarna z obrzeżeniem fioletowym, noszona na białej komży gładkiej. Członkowie Kapituły, uprawnieni do noszenia innego stroju, np. Kapelani i Prałaci papiescy, nie mieszają elementów stroju, zostawiając przy jednym.

B. Opis Distinctorium kanonickiego Kołobrzeskiej Kapituły Kolegiackiej (wykonane przez p. Stanisława Tyrałę z Poznania):

AWERS: Dominującym elementem kompozycji jest herb Kołobrzegu pod wieńczącą całość mitrą biskupią – dwa skrzyżowane pastorały oparte u podstawy na falach wody.
Pomiędzy pastorałami mieści się włócznia św. Maurycego, traktowana jako symbol Bolesłąwa Chrobrego – inicjatora utworzenia pierwszej diecezji kołobrzeskiej w roku 1000 i powierzenia jej biskupowi Reinbernowi z Merseburga.
Zwornikiem są charakterystyczne elementy herbu biskupiego Jego Ex. Ks. Biskupa Ignacego Jeża – drugiego biskupa w historii Diecezji Kołobrzeskiej, a zarazem pierwszego po powtórnym jej utworzeniu w roku 1972.
Fakty dwukrotnego tworzenia Diecezji znajdują odzwierciedlenie w datach 1000 – 1972, umieszczonych na bocznych ramionach krzyża.


REWERS: Tę stronę kształtuje postać pierwszego biskupa kołobrzeskiego Reinberna.
Postać biskupa uzupełnia napis:
REINBERNUS PRIMUS EPISCOPUS COLUBREGANUS
SUFRAGANEUS GNESNENSIS ANNO MILLESIMO
i herb Gniezna, dla podkreślenia związku ówczesnej Diecezji Kołobrzeskiej z Arcybiskupstwem gnieźnieńskim.