22/04/2024

VIII Parafialny Konkurs „Jan Paweł II w oczach dziecka”

V I I I  P A R A F I A L N Y    K O N K U R S

„ JA N  P A W E Ł  II  W  O C Z A C H   D Z I E C K A”

 

Organizator Konkursu– Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

 

Honorowy Patronat– Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Hoc

 

Cel Konkursu –  przybliżenie dzieciom Postaci  Św. Jana Pawła II, Jego życia   i świętości, pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym w najmłodszym pokoleniu, rozwijanie inwencji twórczej i dziecięcej wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej i kreatywności.

 

                     REGULAMIN  KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych Nr 3, 4, 8 w Kołobrzegu        i został podzielony na cztery grupy wiekowe:

– klasa I – II – konkurs plastyczny o Św. Janie Pawle II (grupa młodsza)

– klasa III – IV – konkurs plastyczny o Św. Janie Pawle II (grupa starsza)

– klasa V – VI – konkurs wiedzy o Św. Janie Pawle II (grupa młodsza)

– klasa VII – VIII – konkurs wiedzy o Św. Janie Pawle II (grupa starsza)

 

Zgłoszenie oraz udział w konkursie będzie traktowany równoznacznie w wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (w celach konkursowych i tylko przez Organizatora konkursu).

 

KONKURS   PLASTYCZNY :

Temat prac – uczestnik powinien wykonać pracę plastyczną ilustrującą np. życie lub działalność Papieża Jana Pawła II, Jego szerokie zainteresowanie sztuką, sportem, aktywnym wypoczynkiem, może także dotyczyć pomocy potrzebującym albo ukazaniem licznych spotkań z dziećmi, młodzieżą, wiernymi. Praca może być również portretem Jana Pawła II.

Uczniowie kl. I – IV wykonują prace samodzielnie (najlepiej podczas zajęć szkolnych), na kartce formatu A4, dowolnie wybraną techniką. Należy je składać do Sióstr i Katechetów do dnia 12 kwietnia 2019r. Wszystkie prace powinny być na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem autora pracy, z podaniem klasy oraz numeru szkoły.

 

KONKURS WIEDZY  O  ŚW.  JANIE  PAWLE II :

 

Uczniowie zainteresowani konkursem wiedzy o Św. Janie Pawle II zgłaszają chęć uczestnictwa do Sióstr i Katechetów (V – VIII kl.)

Zakres wiedzy uczestników konkursu powinien obejmować najważniejsze informacje z życia Św. Jana Pawła II (dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły, Karol Wojtyła jako student, Jego zamiłowania, kapłaństwo, pontyfikat, ogólny zarys twórczości Jana Pawła II, ciekawostki z życia polskiego Papieża oraz beatyfikacja i kanonizacja Ojca Świętego. Każdy uczestnik powinien także nauczyć się i zapamiętać kilka ważnych myśli /cytaty/ wypowiedzianych przez Jana Pawła II)

Konkurs w formie pisemnej (test) zostanie przeprowadzony w Domu Parafialnym przy Bazylice – w sali Św. Rodziny, w dniu 10 kwietnia 2019r. /środa/ – kl. V i VI  godz. 16.00, kl. VII i VIII  godz. 16.30

Ogłoszenie wyników oraz data i miejsce wręczenia nagród laureatom konkursu zostanie podane w ogłoszeniach parafialnych w późniejszym terminie.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  W  KONKURSIE  I  ŻYCZYMY  POWODZENIA!